Bilindiği üzere Fintech ekosistemi 2019 ve 2021 yıllarında iki önemli mevzuat değişikliği yaşamıştı.

Bunlardan ilkinde 6493 sayılı Kanun’da* yapılan değişiklik ile, daha öncesinde lisanssız olarak yürütülen açık bankacılık hizmetleri birer ödeme hizmeti olarak kabul edilmiş ve bu faaliyetler T.C. Merkez Bankası’ndan faaliyet izni (“lisans”) alarak yürütülecek faaliyet arasına girmişti.

Akabinde de, T.C. Merkez Bankası’nın düzenlediği bir Yönetmelik** ve bir Tebliğ*** (ikisi birlikte “İkincil Düzenlemeler”)1 Aralık 2021’de yürürlüğe girmişti. Söz konusu İkincil Düzenlemeler ise lisanslı ödeme ve elektronik para kuruluşlarının operasyonel iş süreçlerini ve bilgi sistemleri isterlerini etkileyecek yeni yükümlülükler getirmişti.

Lisanslı Fintechler için Uyum Son Süresi

İkincil Düzenlemelerdeki geçiş hükümleri gereğince, ilgili düzenlemelerin yürürlüğe girdiği 1 Aralık 2021 tarihi itibariyle lisanslı olarak faaliyet gösteren kuruluşların 1 Aralık 2022 tarihine kadar Yönetmelik ve Tebliğ’deki hükümlere uyumlu hale gelmeleri gerekmektedir.

İkincil Düzenlemeler ile getirilen düzenlemelerin salt evrak ve doküman güncellemesi yönünde olmadığının, teknik alt yapı vb. bir çok açıdan yeni yükümlülüklerinin getirildiğinin altını çizmek gerekir.

Bu kapsamda değerlendirildiğinde 1 Aralık 2021 itibariyle faaliyet gösteren lisanslı kuruluşların yeni yükümlülüklere uyumlu hale gelmesi için 3 aydan kısa bir süre kaldığını söyleyebiliriz.

Açık Bankacılık Şirketleri için Lisans Başvuru Son Süresi

Yukarıda belirttiğimiz üzere, birer açık bankacılık hizmeti olan hesap bilgisi sağlama hizmeti ve ödeme emri başlatma hizmetinin 6493 sayılı Kanun kapsamında ödeme hizmeti olarak tanımlanması nedeniyle bu hizmeti sunan şirketlerin de lisans alması gerekliliği doğmuştu.

6493 sayılı Kanun’daki geçiş hükmü ile birlikte kanun değişikliği öncesinde açık bankacılık hizmet sunan şirketlerin İkincil Düzenlemelerin yayımı tarihinden başlayarak bir yıl içinde T.C. Merkez Bankası’na başvurarak gerek faaliyet iznini yani lisans alması zorunluluğu getirilmişti.

Bu kapsamda, 1 Ocak 2020 öncesinde açık bankacılık hizmet sunan şirketlerin T.C. Merkez Bankası nezdinde lisans başvurusu yapması için son süre de 1 Aralık 2022 tarihinde doluyor. Lisans başvurusu yapmayan şirketlerin bu tarih sonrasında faaliyetlerine devam etmesi ise 6493 sayılı Kanun kapsamında yaptırımlara sebep olabilecektir.

Atıf yapılan Mevzuat:

*20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun

**1/12/2021 tarihli ve 31676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik

***1/12/2021 tarihli ve 31676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ÖDeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğ

Sorularınız için info@canpolatlegal.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.

KaynakMedium