2 Temmuz 2024’te yürürlüğe giren kanun değişikliği ile kripto varlık hizmet sağlayıcılarının (KVHS) düzenleme ve denetleme yetkisi Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) verilmişti…

Değişiklik ile birlikte getirilen geçiş hükümleri uyarınca halihazırda faaliyet gösteren KVHS’lerin, yürürlük tarihinden itibaren bir ay içinde Kurulca belirlenecek belgelerle başvuruda bulunarak, faaliyet izni almak üzere gerekli başvuruları yapacaklarına veya müşteri hak ve menfaatlerini zarara uğratmadan üç ay içerisinde tasfiye kararı alacaklarına ilişkin beyanda bulunmaları zorunlu hale getirilmişti (“Beyan Yükümlülüğü”).

SPK, hızlı hareket ederek, bugün yayımladığı duyuru ile Beyan Yükümlülüğü’nün yerine getirilmesi esnasında KVHS’lerin kullanması gereken belge formatlarını ve içeriklerini yayımladı.

Yapılan duyuruda öne çıkan hususlar ise aşağıda şekilde:
1-Kripto varlıkların alım satımı, takas, transfer ve bunların gerektirdiği saklama hizmeti ile kripto varlıkların veya bu varlıklara ilişkin cüzdandan transfer hakkı sağlayan özel anahtarların saklanması ve yönetimi faaliyetlerinin düzenli uğraşı, ticari veya mesleki faaliyet olarak icra edildiği her türlü ortam bu Kanun kapsamına girmektedir.
2- Kanun’da belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında Kanun’un 99/A ve 109/A maddeleri uyarınca işlem tesis edilecektir.
3- Tasfiyeye gitmeyi tercih eden ya da belirlenen süre içerisinde Kurula başvuru yapmayan kuruluşlarda hesapları bulunan müşterilerin transfer taleplerinin bu kuruluşlarca yerine getirilmemesi, izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyeti suçunu oluşturacak olup, bu kişilerin üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin günden on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılabilecektir.

Eksik veya yetersiz yapılan başvuruların “Faaliyette Bulunanlar Listesi”ne dahil edilmeyeceği göz önüne alındığında, ilgili doküman setinin titizlikle doldurulması büyük önem taşımaktadır.

Dokümanlara erişim sağlanabilecek duyuru linki: https://spk.gov.tr/duyurular/basin-duyurulari/2024/kripto-varlik-hizmet-saglayicilara-iliskin-duyuru